جواد جهانگير: معیارهای معرفی غول های اقتصاد آذربایجان

نصر نیوز: چهار سال پيش درچنين روزي برنامه ريزي هاي گسترده اي جهت اجراي طرح معرفي برترين شرکت هاي منطقه آذربايجان موسوم به IRANTAC با تاسيس دبيرخانه اي دائمي آغاز گرديد.

اين طرح که درابتدا به عنوان تجربه منطقه اي طرح ملي و16 ساله صد شرکت برتر ايران کليد خورده بود، باتوجه به تدابير وملاحظات متوليان مجرب وخلاق طرح مذکور ونيز انتظارات ومطالبات ذينفعان منطقه اي شامل شرکت هاي حاضر ومسولين استاني، درطول زمان تغييراتي جدي درساختار و شاخص هاي ارزيابي را تجربه نمود تا اينک درآستانه برگزاري سومين همايش خود قرار گيرد. البته اين اولين کوشش منطقه اي جهت معرفي شاگرداول هاي اقتصادي به شمار نمي رود، زيرا که پيشترباابتکار و کوشش خانه صنعت، معدن و تجارت آذربايجان شرقي طرحي بانام صدبرند برتر اززاويه اي ديگر وبا شاخص هايي متفاوت به اين حوزه ورود يافته بود که دراينجا جادارد سپاس بي پايان دبيرخانه IRANTAC راازانتقال بي چشمداشت تجربيات مربوطه توسط آن تشکل تاثيرگذار اقتصادي اعلام نماييم.
دبيرخانه طرح معرفي برترين شرکت هاي منطقه آذربايجان ازارديبهشت ماه سال 1393 وبا برگزاري دومين همايش طرح، با توکل به خداوند متعال وحمايت ومشارکت هميشگي نهادهاي حاکميتي ذيربط تلاش خود را براي اجراي هرچه بهترسومين دوره IRANTAC آغاز نموده است که از آن جمله مي توان به شناسايي حدود 1000 شرکت بزرگ منطقه که پيش بيني مي گرديد بادارابودن درآمدي بالاتر ازچهل ميليارد ريال درسال 1392 شرايط حضور در طرح را دارا باشندونيزبرگزاري جلسات کارشناسي وتوجيهي متعددو پاسخ به سوالات بنگاه هاي مختلف اقتصادي، اشاره نمود. همه اين اقدامات با هدف ارزيابي ومعرفي 200 شرکت تاثيرگذار شمالغرب کشوردرسال جاري صورت پذيرفته است که ان شاء الله درصورت تحقق تا 10 ارديبهشت سال 1394 (آخرين مهلت ارسال مدارک توسط شرکت هاي واجد شرايط) درمقايسه با تعداد 120 شرکت معرفي شده درسال اول رشدي 60 درصدي و نسبت به تعداد 150شرکت معرفي شده درسال دوم، رشدي 30 درصدي را شاهد خواهيم بود.
در سومين دوره اين طرح که هرگز بدون مشارکت استانداري، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره کل استانداردوتحقيقات صنعتي، شرکت شهرک هاي صنعتي، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن وکشاورزي، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي، سازمان مناطق آزاد تجاري و صنعتي، خانه صنعت، معدن و تجارت، سايرتشکل هاي صنعتي واقتصادي وشرکت هاي فعال بخش خصوصي و دولتي در 4 استان آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل و زنجان، به اين مرحله از بلوغ نمي رسيد، کمافي السابق وعليرغم شايعه هايي که دراندک موارد به گوش مي رسد، هيچ وجهي ازبابت حضور شرکت هادريافت نمي گردد وکليه هزينه هاي آن توسط نمايندگي هاي سازمان مديريت صنعتي درشمالغرب کشور و حاميان مالي طرح تامين مي گردد.
در اين دوره ازطرح IRANTAC شرکت هاي حاضر در پنج حوزه رشد و بازدهي، اثربخشي دربازارهاي بين المللي، استفاده هوشمندانه از دارايي ها، اشتغال زايي وکيفيت محصول ودردوگروه سهامي عام و سهامي خاص معرفي مي گردند که درادامه سعي گرديده تا خلاصه جزييات اين پنج حوزه براي ذينفعان مختلف آن که مردم، بنگاه هاي اقتصادي، نهاد هاي حاکميتي وکارآفرينان رادربرمي گيرد، به شرح ذيل ارائه گردد:
1) حوزه رشد و بازدهي
اين حوزه نشان دهنده ميزان رشد شرکت و بازگشت مالي سرمايه گذاري است. شاخص هاي مورد استفاده براي معرفي برترين شرکت هاي منطقه آذربايجان در حوزه رشد و سودآوري شرکت عبارتند از:
 - نرخ رشد
- ميزان سود خالص
- بازده فروش
- ارزش دارايي هاي شرکت
 شرکت هايي که شرط اوليه حضور در طرح  بيش از چهل ميلياردريال درآمد حاصل از فروش- را دارا مي باشند با ارسال صورت هاي مالي حسابرسي شده سال هاي 91 و 92، به دبيرخانه دائمي طرح در اين حوزه مورد ارزيابي قرار مي گيرند.
 2)حوزه اثر بخشي در بازار هاي بين المللي
اين حوزه نشان دهنده ميزان بين المللي شدن شرکت و توفيق آن در بازارهاي بين المللي مي باشد. شاخص هاي مورد استفاده براي تعيين شرکت هاي اثر بخش در بازار هاي بين المللي به شرح زير مي باشد:
- تنوع بازار هاي صادراتي
- سرانه صادرات
- رشد صادرات
- ميانگين صادرات سه سال اخير
شرکت هايي که شرط لازم حضور در طرح را دارا مي باشند با ارائه اطلاعات زير در اين حوزه حضور يافته و مورد ارزيابي قرار مي گيرند:
- تعداد بازار هاي (کشور ها) صادراتي در سال هاي 90، 91 و 92
- ميزان خالص صادرات در سال هاي 90، 91 و 92 بر حسب ريال
- تعداد کارکنان در سال 92
 3)حوزه استفاده هوشمندانه از دارايي ها
استفاده هوشمندانه از دارايي ها نشان دهنده استفاده بهينه از منابع انساني ، سرمايه، انرژي، ... و ترکيب بهينه آن ها در جهت توليد محصول و ارائه خدمات مي باشد. شاخص بهره وري کل معيار مورد استفاده براي تعيين و معرفي شرکت هاي هوشمند در بهره گيري از دارايي ها مي باشد.
شرکت هايي که بيش از چهل ميليارد ريال درآمددرسال 1392 کسب نموده اند، با ارسال صورت هاي مالي حسابرسي شده سال هاي 91 و 92، به دبيرخانه دائمي طرح در اين حوزه حضور يافته و مورد ارزيابي قرار مي گيرند.

4)حوزه اشتغال زايي
اين حوزه نشان دهنده ميزان ايجاد و حفظ اشتغال توسط شرکت ها مي باشد و با استفاده از شاخص هاي زير مورد سنجش قرار مي گيرد:
- تعداد کارکنان شرکت
- خالص ايجاد اشتغال سالانه
دراين حوزه شرکت هاي بزرگ منطقه که شرط لازم براي حضور در طرح را دارا مي باشند، با توجه به اطلاعات مندرج درليست بيمه اسفند ماه سال هاي 91 و 92  موردارزيابي قرار مي گيرند.
 5)حوزه کيفيت محصول
کيفيت محصول نشان دهنده ميزان انطباق محصولات و خدمات شرکت ها با استاندارد هاي سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي است و با استفاده از شاخص هاي اين سازمان که تغييراتي جزئي در آن اعمال گرديده است مشخص مي شود.
معرفي شرکت ها درحوزه هاي فوق الذکر ودردوگروه مستقل شرکت هاي سهامي عام و شرکت هاي سهامي خاص  ونيز معرفي شرکت هاي برتر هر استان وهمچنين گروه هاي مختلف صنعتي از ديگر اقداماتي است که دراين دوره از طرح برنامه ريزي گرديده اند واميد است با مشارکت همه ذينفعان، اهداف متعالي آن تحقق يابند.

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز طرح معرفی برترین شرکتها می باشد